Tepelná čerpadla a klimatizace pro Vás

Ukázka funkčnosti klimatizace a tepelného čerpadla na reálné instalaci.

+420 777 246 084

Technické informace TČ

Činnost tepelného čerpadla je možné rozdělit na čtyři základní fáze

1. Kapalina (chladivo) obsažená v tepelném čerpadle je uvedena při velmi nízké teplotě do varu ve výparníku. Teplo získané ze vzduchu (primárním médiem), půdy či vody postačuje k tomu, aby přivedlo chladivo do varu.

2. Pára (plyn), který vzniká varem chladiva, se vede do kompresoru s řízeným výkonem. Zde se stlačí, a to právě tolik, jak je třeba vzhledem k aktuální potřebě tepla. Protože přitom dochází ke zvýšení tlaku plynu, plyn se též značně ohřeje. (Chladivo o nízké teplotě se přeměnilo na plyn o vysoké teplotě).

3. Horký plyn je veden do výměníku tepla (kondenzátoru), kde předává své teplo vodě (topnému médiu) cirkulující v otopném systému. Ta prochází stejným kondenzátorem, avšak na opačné straně oddělovací stěny, takže nemůže dojít k jejich smíšení. Po předání tepla topnému médiu se plyn ochladí a změní se opět na kapalinu (zkondenzuje).

4. Pomocí expanzního ventilu nakonec dojde ke snížení tlaku kapaliny (chladiva, které může být opět převedeno do varu při nízké teplotě) a současně přes tento ventil přejde do výparníku právě takové množství kapaliny, které se může znovu ohřát a vypařit pomocí tepla získaného ze vzduchu.
ƒ

Popsaný proces se stále opakuje. Během normálního provozu spotřebovává elektrickou energii pouze kompresor a oběhové čerpadlo. Energie pro vytápění i pro ohřev TUV se získává, jak je popsáno výše, ze vzduchu. Hodnota topného faktoru (COP) tepelného čerpadla ukazuje, s jakou účinností tento proces probíhá. Tato hodnota udává, kolik tepla se získá v poměru ke spotřebované elektrické energii.

Výhodou tohoto způsobu je, že neplatíte za výrobu tepla, ale pouze za přenos tepla do místnosti. Proto stačí na dodání 1 kWh tepelné energie méně než 0,33 kWh elektrické energie, tzn. že příkon tepelného čerpadla je menší než jedna třetina jeho výkonu. Za určitých podmínek lze vyrobit z 1kW elektřiny až 5 kW tepla. V tom spočívá tajemství velkých úspor a rychlé návratnosti vynaložených prostředků na pořízení tepelného čerpadla.

Teplota topné vody dosahuje dle použitého typu TČ až 55°C, 65°C nebo až 80°C. Systém tepelného čerpadla vzduch – voda tak lze využít pro každý dům.

Jedná se bezesporu o nejlevnější a navíc ekologický způsob vytápění. Teplo, které odeberete z okolního prostoru, váš dům zase do tohoto okolí vrátí  (tepelná ztráta).

Tento způsob vytápění podporují jednotlivé energetické závody sníženou sazbou na elektřinu – Sazba D56d (D55d) s platností nízkého tarifu 22 hodin denně.